1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Орталық банктің талдау шоттары

Қамтуы, дүркінділігі және уақытылылығы

Қамтудың ерекшеліктері

Деректер ҚРҰБ-нің баланс шоттарына негізделген ҚРҰБ-нің аналитикалық шоттары бойынша млн.теңгеде беріледі. ҚРҰБ-нің басқаруындағы Ұлттық қордың активтері орталық банктің аналитикалық шоттарына кіреді.

Деректер келесі көрсеткіштер бойынша таратылады:

(1)Тар және кеңейтілген мағынадағы ақша базасы (құрамында: ҚРҰБ-ден тыс қолма-қол ақша, екінші деңгейдегі банктердің депозиттері, банкке жатпайтын қаржы ұйымдарының аудармалы депозиттері және мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржы институттарына жатпайтын ұйымдардың ұлттық валютадағы ағымдағы шоттары).

(2) Орталық Үкіметке қойылған таза талаптар.

(3) Өзге экономикаға берілген ішкі кредит (банктерге, банкке жатпайтын қаржы ұйымдарына, мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар, үй шаруашылықтарына қойылған талаптарды есепке ала).

(4)Ұлттық Банктің шетелдік активтері мен шетелдік міндеттемелері (Ұлттық Банктің басқаруындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық Қордың шетелдік активтерін есепке ала).

(5)Басқа таза ішкі активтер – басқа қаржы активтері, қаржылық емес активтер, басқа міндеттемелер және капитал шоттары бойынша бөлінген.

Дүркінділігі

Ай сайын

Уақытылылығы

Есепті кезеңнен кейінгі айдың 6-ші жұмыс күні

Жұртшылықтың пайдалануы

Басылымдардың күнтізбегін алдын ала тарату

Статистикалық деректерді жариялау күнтізбегі ҚРҰБ-нің және елдің статистика жөніндегі үйлестірүші (ҚР Экономика министрлігі Статистика комитеті) интернет-ресурстарында алдын ала жарияланады.

Барлық мүдделі жақтар үшін бір уақытта жариялау

ҚРҰБ-нің аналитикалық шоттары барлық пайдаланушыларға бір мезгілде жарияланады. Олар ҚРҰБ-ң интернет-ресурсында «Ақша-кредит және банк статистикасы» бөлімінде және ҚРҰБ-ң айлық «Статистикалық бюллетень» ресми басылымында орналастырылады.

Толықтығы

Ресми статистиканың, жеке респонденттердің мәліметтері құпиялылығын есепке алғандағы, тапсыру мерзімдері мен жинау шарттары  

Ақша-кредит статистикасын жасау жұмыстары Қазақстан Республикасының «Ұлттық Банкі туралы» Заңының 7-ші және 8-ші бабтарына және Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі туралы» Заңының 54-ші бабына сәйкес жүргізіледі, ол заңдар «екінші деңгейдегі банктер Қазақстанның Ұлттық Банкінің сұрауы бойынша, өз құзыреті шегінде бағытталған өзінің қаражаттары туралы ақпараттың қайсысында, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс қаражаттары туралы да, тартылған депозиттері мен берген кредиттерінің мөлшері, жасалған және жасалып жатқан банк операциялары және басқа да мәліметтерді, банк құпиясын құрайтын мәліметтерді қоса, беруге міндетті».

Қазақстан Республикасының «Ұлттық Банкі туралы» Заңының 8-ші бабына сәйкес Ұлттық Банктің міндетінің бірі  қаржы нарығына шолу жасау, ақша-кредит және банк статистикасы туралы статистикалық ақпаратты қалыптастыру және тарату. Респондентер туралы ақпараттың құпиялылығын Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі туралы» Заңының 54-ші бабы белгілейді: «Уәкілетті органның қызметкерлері осы баптың 2 және 3-тармақтарында белгіленген құқықтарды іске асыру барысында алынған мәліметтерді жария еткені не үшінші тұлғаларға бергені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады».

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің» 501-ші бабы «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік статистика органдары, мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган ведомствосының ведомстволық бағыныстағы ұйымы лауазымды адамының респондентті сәйкестендіруге мүмкіндік беретін бастапқы статистикалық деректерді, статистикалық ақпаратты және (немесе) дерекқорларды жоғалтуы, сатуы, беруі немесе өзге де заңсыз жария етуі» айыппұлдық ықпалшараларды қарастырады.  

Үкіметтің деректерді жарияланғанға дейін пайдалана алуын сәйкестендіру

ҚРҰБ-нен тыс пайдаланушылар ресми басылымға дейін деректерді пайдалана алмайды.

Статистикалық басылымдарға министрліктердің беретін түсініктемелерін сәйкестендіру

Мемлекттік басқару органдарының ешқандай түсініктемелері деректердің басылымына қосымша берілмейді.

Әдістемелердегі мәліметтердің қайта қаралулар және елеулі өзгерістерді алдын ала ескерту жайлы ақпаратты ұсыну

Ұлттық Банк жариялайтын ҚРҰБ-і бойынша монетарлық шолу деректері халықаралық резервтер және Ұлттық қордың сыртқы активтері туралы ақпараттан басқа түпкілікті болып саналады, олар есепті айдың басында  алдын-ала деректер  бойынша және есепті айдың соңына  - нақтыланған деректер жарияланады. Әдістемедегі барлық елеулі өзгерістер туралы ақапарат жарияланатын кестелерге методологиялық түсініктемелерде және/немесе ескертулерде беріледі.

Сапасы

Статистиканы дайындауда пайдаланатын әдістеме мен көздер бойынша құжаттарды тарату

Монетарлық статистикасын жасауға пайдаланылатын әдістеменің қысқаша сипаттамасы орыс, мемлекеттік және ағылшын тілдерінде шығарылатын «ҚРҰБ-нің Статистикалық бюллетеніндегі»  методикалық түсініктемеде жарияланады, сондай-ақ ҚРҰБ-ң интернет-ресурсындағы «Ақша-кредит және банк статистикасы» бөлімінде «Әдіснама» бөлікшесінде.

Статистикалық кросс-тексерулерді қолдайтын және негізділігінің кепілдігін қамтамасыз ететін әдістеме мен көздер бойынша құжаттарды тарату

ҚРҰБ бойынша монетарлық шолу ХВҚ-ң методологиясына сәйкес құрастырылады (Ақша-кредит және қаржы статистикасы бойынша ХВҚ-ң нұсқаулығы, 2000ж.; Ақша-кредит және қаржы статистикасын құрастыру анықтамалығы, 2008ж.). 

ҚРҰБ-і бойынша монетарлық шолу ҚРҰБ-нің интернет-ресурсында, ҚРҰБ-нің айлық Статистикалық бюллетенінде, Ұлттық Банктің баспасөз релизінде, және ҚРҰБ-ң «Қазақстан Республикасының төлем балансы және сыртқы борышы» ресми басылымында (тоқсан сайын) жарияланады.

ҚРҰБ-ң «Ақша-кредит және банк статистикасы» бөлімінде жарияланатын жалпы халықаралық резервтер бойынша деректер «Сыртқы сектор статистикасы» бөлімінде жарияланатын халықаралық резервтер және шетел валютасындағы өтімділігі бойынша деректермен сәйкестендіріледі.

Тарату нысандары:

Айына 2 рет жарияланатын ақпарат: Ұлттық Банк бойынша монетарлық шолу және халықаралық резервтер мен Ұлттық қордың активтері туралы мәлімет  алдын ала деректер негізінде – есепті айдың басында және нақтыланған деректер негізінде – есепті айдың соңында орыс және қазақ тілдерінде жарияланады.

Айлық басылымдар: ҚРҰБ статистикалық бюллетені қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.

Электрондық нұсқа www.nationalbank.kz

Жоғарыға