Қазақстан Ұлттық Банкі

Төлемдерінің мерзімі өткен кредиттердің үлес салмағын және баланстан тыс шығарылған заемдарды есепке алғандағы кредиттер жөніндегі мәліметтер

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабына енгізілген өзгерістерге байланысты, банктер провизияларды халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құруға міндетті.

Аталғанды есепке ала отырып, 2013 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша есептік күннен бастап бұрын қолданылған тәртіпке сәйкес Төлемдерінің мерзімі өткен, баланстан тыс есептен шығарылған кредиттер және жұмыс істемейтін кредиттер және олар бойынша провизиялар бойынша  мәліметтерді жариялау тоқтатылды.

Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфелінің сапасы бойынша жекелеген көрсеткіштер екінші деңгейдегі банктердің қаржылық көрсеткіштері туралы мәліметтерге енгізілген.

Бастап
Дейін
Жоғарыға